triatlonska-licenca-tzs

Kaj je licenca Triatlonske zveze Slovenije?

Letna tekmovalna licenca TZS tekmovalcu omogoča nastop na tekmovanjih za državno prvenstvo, slovenski pokal in na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne Triatlonske Zveze (ITU) tako v ekipni, kot v posamični konkurenci.

Tekmovalna licenca omogoča tudi uvrstitev v skupni razvrstitvi slovenskega pokala.

Letna članarina in tekmovalne licence za leto 2018

 

Članarina TZS (za klube) za sezono 2018: 250 €

 

Tekmovalna licenca za 2018 naročena do 31.12.2018

o    otroci do 15. leta (letniki 2002 in mlajši) – 10 €

o    moški in ženske (letniki 2001 in starejši) – 25 €

 

Tekmovalna licenca naročena po 01.01.2018:

o    otroci do 15. leta (letniki 2002 in mlajši) – 10 € (ostaja enaka skozi celo leto)

o    moški in ženske (letniki 2001 in starejši) – 35 €

Rok plačila licenc po nižji ceni je 31. 12. 2017, prestopni rok pa se začne 1. 12. 2017 in traja do 31. 12. 2017

Dokumenti:

 • 01 Obrazec za članstvo v TZS 2018: prosimo vas, da nam vrnete izpolnjen dokument v elektronski obliki (Word) po emailu ter stiskano, podpisano in ožigosano verzijo po pošti.
 • 02 Obrazec za licenco 2018: prosimo vas, da nam vrnete izpolnjen dokument (ožigosan in podpisan s strani tekmovalca in odgovorne osebe kluba) po pošti.
 • 03 Ime kluba licence TZS 2018: izpolnjen seznam vseh licenc nam pošljite v elektronski obliki (Excel) po emailu.

Prosimo vas, da obrazce izpolnite natančno, saj jih v primeru napak (napačen EMŠO, ipd.) sistem e-Šport ne bo hotel uvoziti. Obvezni podatki (brez katerih ni mogoč vpis v aplikacijo e-Šport) so označeni z * oz. z modrim poljem.

Obrazce naj izpolne in nam jih do 31. 12. 2017 pošlje nazaj (kot je navedeno zgoraj) samo po en predstavnik za vsak klub (da ne prihaja do podvajanj in zmed) in sicer na elektronski naslov: tomaz.lucovnik@triatlonslovenije.si oz. na poštni naslov: Triatlonska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Podatki se uporabljajo za tekmovanja in tekmovalne sisteme ter bodo vpisani v aplikacijo e-Šport, kar od nas zahteva OKS.

Nakazila za članstvo in licence:

 • Triatlonska zveza Slovenije
 • Celovška cesta 25
 • 1000 Ljubljana
 • št. računa: SI56 3000 0000 4851 588, odprt pri Sberbank banki d.d.

Pod namen plačila navedite ime kluba. Nakazila naj bodo izvedena izključno prek klubov, saj bodo klubom izstavljeni računi. Račune vam bomo izstavili v prvih dneh leta 2018.

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam prosim sporočite na elektronski naslov: tomaz.lucovnik@triatlonslovenije.si.

Pravilnik o licenciranju tekmovalcev

Upravni odbor triatlonske zveze Slovenije je na svoji redni seji dne 8. 11. 2012 sprejel

PRAVILNIK O LICENCIRANJU TEKMOVALCEV

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Določila tega pravilnika se nanašajo na vse tekmovalce v vseh starostnih kategorijah v vseh triatlonskih panogah, ki so licencirani v triatlonskih društvih – klubih, ki so člani Triatlonske zveze Slovenije ( v nadaljevanju TZS).

Posamezni izrazi v tem pravilniku pomenijo naslednje:

 • izpisnica – listina s katero tekmovalec dokazuje prenehanja članstva v klubu;
 • prijavnica – listina, s katero se tekmovalec želi registrirati za nov klub;
 • licenca – listina, ki omogoča tekmovalcu uvrstitev na tekmovanjih, ki so v uradnem koledarju TZS, ETU, ITU (pokal, DP, mednarodni pokali);
 • klub – društvo, sekcija, triatlonski klub, v katerega tekmovalec pristopa
 • prestopni rok – obdobje, v katerem tekmovalec zaprosi za izpisnico
2. člen

Za razlago tega pravilnika je pristojen upravni odbor TZS (v nadaljevanju UO TZS).

II. POSTOPEK PRESTOPANJA IN ODŠKODNINE

3. člen

Tekmovalec lahko prestopi iz enega v drugi klub pod pogoji in na način, kot je to določeno v pravilniku.

4. člen

Prestopni rok traja od 1. do zadnjega dneva v mesecu februarju vsakega leta.

Izjemoma se prestopni rok določi drugače za tekmovalca, proti kateremu teče disciplinski postopek ali spor pred sodiščem zaradi spora med tekmovalcem in klubom, ali je proti njemu v teku disciplinski ukrep – prepoved nastopanja na tekmovanjih za določen čas. V tem primeru je prestopni rok 30 dni od dneva, ko se konča disciplinski postopek ali spor pred sodiščem.

5. člen

Tekmovalec, ki želi spremeniti klub v prestopnem roku, pisno zahteva od predhodnega kluba izpisnico. Zahteva se lahko vloži pisno s priporočeno pošiljko ali z osebno vročitvijo. Kot datum zahtevka za izpisnico se šteje datum oddaje priporočenega pisma na pošti oz. datum osebne vročitve. Tekmovalec mora kopijo zahtevka za izpisnico istočasno poslati priporočeno ali osebno vročiti v pisarno TZS.

6. člen

Zahteva za izpisnico mora vsebovati osnovne podatke o tekmovalcu in enem izmed staršev oz. skrbnikov, če gre za mladoletnega tekmovalca. V zahtevku morajo biti posebej navedene morebitne obveznosti, ki jih ima tekmovalec do kluba.

7. člen

Tekmovalci se pri prestopih delijo v naslednje kategorije:

 • otroške kategorije,
 • mladinci,
 • člani.

Med prestopnim rokom se upošteva tekmovalčeva kategorija iz zadnje tekmovalne sezone. Tekmovalci v otroških in mladinski kategorijah prestopajo brez odškodnine. Klub nima pravice pri prestopu tekmovalcev v otroški in kategoriji mladinci zahtevati odškodnine.

Klub je ob prestopu tekmovalca člana upravičen do odškodnine samo, če ima s tekmovalcem sklenjeno pogodbo, v kateri je jasno določeno, kakšno odškodnino mora tekmovalec plačati za prestop v drug klub.
Zavezanec za plačilo odškodnine je tekmovalec. Obveznosti plačila odškodnine pa lahko tekmovalec prenese na klub, v katerega prestopa, če se udeleženci tako dogovorijo.

Če klub in tekmovalec nimata sklenjene pogodbe  in ima tekmovalec poravnane vse obveznosti do kluba, je klub dolžan v roku 7 dni od prejema zahtevka za izdajo izpisnice izdati tekmovalcu izpisnico.
Zahtevek za odškodnino klub tekmovalcu vroči priporočeno ali z osebno vročitvijo v 7 dneh od prejema zahtevka za izpisnico.

Tekmovalec mora odškodnino in eventuelne druge obveznosti do kluba poravnati v roku 7 dni od prejema zahtevka za odškodnino.

Izpisnica, ki jo izda klub, nosi datum vložitve zahtevka za izdajo izpisnice.

Klub izda izpisnico na osnovi sklepa upravnega – izvršilnega organa ali drugega organa, ki je za to določen s statutom ali z drugim aktom. Izpisnico podpiše pooblaščena oseba kluba.

8. člen

Če dogovorjena odškodnina ni plačana do roka, ki je določen v tem pravilniku, ali do roka, ki ga določi s sklepom pritožbeni organ v pritožbnem postopku, vendar najpozneje do zadnjega dneva v mesecu februarju tekočega leta, tekmovalec ne more biti registriran za nov klub.

9. člen

Tekmovalec, ki se do 1. marca tekočega leta ne registrira za nov klub ali zahtevka za izpisnico ne umakne, se ga vodi kot neregistriranega tekmovalca in nima pravice uvrstitve na tekmovanjih, ki so v koledarju TZS, ETU in ITU.

10. člen

Klub izda izpisnico v 3 (treh) enakih izvodih, ki jih pošlje:

 • tekmovalcu
 • TZS
 • eno zadrži zase v svojem arhivu
11. člen

Če klub ne izda izpisnice v 7. dneh od dneva prejema popolne vloge, če s tekmovalcem nima sklenjene pogodbe, ki določa odškodnino, ali v 7 dneh od plačila dogovorjene odškodnine ali odškodnine dokončno določene s sklepom upravnega odbora TZS, se predvideva, da je članstvo tekmovalcu v tem klubu prenehalo in da se lahko tekmovalec licencira za novi klub na osnovi prijavnice.

12. člen

Za ureditev licenciranja tekmovalca mora klub predložiti TZS naslednje:

 1. Prijavnico
 2. Izpisnico predhodnega kluba
13. člen

TZS vodi evidenco o zahtevkih za licenciranje. TZS na podlagi prejete popolne dokumentacije licencira tekmovalca in ga evidentira v bazi podatkov o članstvu TZS. Tekmovalcu mora biti izročena članska izkaznica TZS, na kateri je naveden nov klub.

14. člen

Klub na more suspendirati tekmovalca niti začeti disciplinskega postopka po datumu, ko je prejel zahtevo za izpisnico.

15. člen

Če tekmovalec najmanj eno leto ni nastopal  oz. ni imel licence na tekmovanjih po koledarju TZS, ETU in ITU za svoj klub, se predvideva, da mu je prenehalo članstvo v klubu. Tak tekmovalec se lahko licencira kadarkoli med letom. Prav tako se lahko licencira med letom katerikoli tekmovalec, ki še ni bil licenciran do sedaj.

16. člen

Postopek in časovni roki za  licenciranje tujih državljanov je enak kot za domače tekmovalce.

III. UVELJAVLJANJE PRAVIC

17. člen

Tekmovalec, ki j mu je bil zavrnjen zahtevek za izpisnico ali mu izpisnica ni bila izdana v roku, določenim s tem pravilnikom, se lahko v 7 dneh pritoži na UO TZS. Zahteva se vloži pisno s priporočeno pošiljko ali z osebno vročitvijo v pisarno TZS. Če je pritožba nerazumljiva, sekretar TZS pozove tekmovalca, naj pritožbo dopolni v 3 dneh. Če tekmovalec v danem roku pritožbe ne dopolni, UO TZS le-to s sklepom zavrže.
UO TZS, ki o pritožbi odloči najpozneje do 21. februarja tekočega leta. Odločitev UO TZS je dokončna. TZS o sklepu pisno obvesti klub in tekmovalca.

18. člen

Tekmovalcu, ki mu je prenehalo članstvo v klubu ali se licencira na novo, dobi pravico nastopanja za nov klub na vseh tekmovanjih v 7. dneh od datuma licenciranja. Licenciranje opravi sekretar TZS.

19. člen

Dopolnitve in spremembe tega pravilnika se opravijo po enakem postopku, kot je potrebno za njegovo sprejetje.[break]
Pravilnik začne veljati 7. dan po sprejetju OU TZS.

V Ljubljani, 8. 11. 2012

Triatlonska zveza Slovenije

Mojmir Ocvirk

Pravilnik v PDF obliki za prenos

Pravilnik o licenciranju tekmovalcev (.pdf – 59 kb)