Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih ter Zakona o spremembah Zakona o Društvih (Uradni list
RS, št. 60/1995 in 89/1999) je skupščina TZS na redni seji dne 30. 10. 2004 sprejela in na redni seji dne
12. 5. 2013 dopolnila

STATUT TRIATLONSKE ZVEZE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE:

Člen 1

Triatlonska zveza Slovenije (v nadaljevanju TZS) kot nacionalna panožna športna zveza združuje
klube in pravne osebe, registrirane po zakonu o društvih (v nadaljevanju člane), ki izvajajo dejavnost v
skladu z 9. členom tega statuta na območju Republike Slovenije.

Člen 2

Člani TZS so društva iz 1. člena, ki so sklenila sporazum o ustanovitvi TZS ali ji pristopile kasneje.
Vsak član lahko izstopi iz TZS. Izstop pa velja od 1. januarja naslednjega leta po letu v katerem je bil
sprejet sklep o izstopu. Izstop je možen šele po poravnavi vseh obveznosti do TZS. Sklep o izstopu je
treba predložiti tudi TZS.

Člen 3

TZS je pravna oseba zasebnega prava.

Člen 4

TZS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez in članica mednarodnih
triatlonskih organizacij.

Člen 5

Ime zveze je: TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE.

Člen 6

Pečat TZS je kvadratne oblike (2,8 x 2,8 cm), z napisom TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE in s
simbolom treh črt z s podpisom Triatlon Slovenije. Sedež TZS je v Ljubljani, Celovška cesta 25.

II. JAVNOST DELA

Člen 7

Delo TZS in njenih organov je javno. Svoje člane obvešča TZS:

 • s pravico vpogleda v zapisnike organov TZS
 • preko spletne strani TZS,
 • preko sredstev javnega obveščanja.[break][break]

Javnost dela je zagotovljena tako, da so seje organov TZS javne, s tem, da o sklicih sej UO obvešča
svoje člane.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu TZS sta odgovorna predsednik in
sekretar TZS.

Člen 8

Člani TZS delujejo po lastnih statutih, ki so usklajeni s Statutom TZS.

III. DEJAVNOST TZS

Člen 9

Dejavnost TZS je spodbujati športno aktivnost in uresničevati svoje skupne in nacionalne interese na
področju triatlona, duatlona, akvatlona in zimskega triatlona (v nadaljevanju športnih panog TZS) in s
tem prispevati k razvoju športa v Republiki Sloveniji.
Športna dejavnost športnih panog TZS vključuje aktivnosti na področju organiziranja, financiranja,
izobraževanja, usposabljanje in izpopolnjevanja kadrov, vzgoje tekmovalcev, gradnje in vzdrževanja
športnih objektov, prirejanja tekmovanj, promocijske in publicistične dejavnosti.

Člen 10

Dejavnost TZS uresničuje s tem, da:

 • spodbuja združevanje športnih organizacij v TZS po načelu svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega člana,
 • spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih,
 • deluje po načelu enakopravnosti vseh članov TZS,
 • usklajuje delo članov in opravlja skupne naloge na tem področju,
 • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih TZS,
 • razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladine in športne rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa,
 • pospešuje razvoj vrhunskega in kakovostnega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih športnih dosežkov,
 • razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v Sloveniji, sosednjih deželah ter s slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu,
 • v pristojnih organih neposredno razvija in nadzoruje izvajanje tekmovalnega sistema športnih panog TZS, pri čemer ji pripadajo prirediteljske pravice vseh prvenstvenih ter pokalnih tekmovanj državnega in mednarodnega pomena,
 • organizira sistem delovanja državnih reprezentanc in selekcij, s katerimi se vključuje v mednarodni program tekmovanj ITU ter olimpijskih iger,
 • razvija, izvaja in nadzira šolanje ter izpopolnjevanje strokovnih kadrov športnih panog TZS
 • s svojimi programi kandidira za proračunska sredstva države, namenjena športu in trži na z zakoni možne načine, da bi se zagotovila potrebna sredstva za financiranje osnovne dejavnosti,
 • obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za člane,
 • spremlja razvoj športa,
 • zastopa člane o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do organov in institucij v občinah in državnih športnih organizacijah,
 • sodeluje z državnimi organizacijami, pristojnimi za vprašanje športa,
 • daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športne aktivnosti ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij,
 • oblikuje letne in večletne načrte dela na področju dejavnosti TZS,
 • sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki rešujejo vprašanja s področja dejavnosti TZS,
 • skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj športnih panog TZS in omogočajo tudi doseganje vrhunskih rezultatov,
 • sodeluje pri oblikovanju meril in kriterijev, ki se nanašajo na športne panoge TZS ter skrbi za njihovo uresničevanje,
 • skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu,
 • skrbi za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe članov,
 • organizira, usmerja in usklajuje propagandno in založniško dejavnost,
 • posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom,
 • skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev, s katerimi upravlja,
 • razpisuje, organizira in izvaja samostojno ali preko članov športne, družabne in druge prireditve,
 • podeljuje pridobljene pravice drugim subjektom,
 • preko svojih predstavnikov sodeluje pri delu Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez ter mednarodnih panožnih športnih organizacij.

Člen 11

TZS lahko opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost za uresničevanje svojega programa dela in
razvoja v okviru splošnih in posebnih zakonov, ki urejajo področje izvajanja dejavnosti TZS
TZS lahko opravlja naslednje dejavnosti iz 10. člena tega statuta kot pridobitne:

 • razvija, izvaja in nadzira šolanje ter izpopolnjevanje strokovnih kadrov športnih panog TZS,
 • skrbi za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe članov,
 • organizira, usmerja in usklajuje propagandno in založniško dejavnost
 • posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom,
 • razpisuje, organizira in izvaja samostojno ali preko članov športne, družabne in druge prireditve,
 • podeljuje pridobljene pravice drugim subjektom.

Po standardni klasifikaciji dejavnosti zgoraj opisane dejavnosti pokrivajo naslednje šifre:

 • 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 • 58.190 Drugo založništvo
 • 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 93.190 Druge športne dejavnosti

Presežek prihodkov nad odhodki tudi iz pridobitne dejavnosti se uporabi za dejavnost TZS.

IV. ČLANSTVO

Člen 12

Član TZS lahko postane tisto društvo – klub, ki izvaja vsaj eno izmed dejavnosti športnih panog TZS
(v nadaljevanju član), in podpiše pristopno izjavo, s katero zagotavlja, da bo pod enakimi pogoji kot
vsi drugi člani deloval v TZS. Člani TZS morajo o novem članstvu v TZS sprejeti sklep. Prošnjo o
sprejemu novega člana v TZS evidentira sekretar TZS, ki jo po presoji skladnosti s Statutom TZS in
veljavnimi zakoni posreduje upravnemu odboru TZS, ta pa v potrditev skupščini TZS.
Z vstopom v članstvo TZS, člani sprejmejo vse pravice, dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz tega
Statuta in drugih aktov TZS.

Člen 13

Članu, ki tekoče ne poravnava obveznosti do TZS, pravice iz naslova članstva za ta čas mirujejo.
Članu, ki članarine TZS ne poravna najmanj dvakrat zapored, preneha članstvo potem, ko skupščina
na predlog upravnega odbora sprejme ustrezen sklep. Član je lahko iz članstva izključen tudi v drugih
primerih določenih z zakonom in pravili TZS po predhodno opravljenem postopku.

Člen 14

Pravice in dolžnosti članov so naslednje:

 • da odločajo o svojem članstvu in članstvu drugih v TZS,
 • da sami odločajo o svojem članstvu tudi v drugih organizacijah, katerih delovanje ni v nasprotju z interesi TZS,
 • da sodelujejo prek svojih predstavnikov v organih TZS,
 • da so deležni strokovne in materialne pomoči skladno z akti in sklepi TZS,
 • da predlagajo obravnave vprašanj, ki se nanašajo na delo TZS in njenih organov,
 • da predlagajo stališča in sklepe,
 • pravica voliti in predlagati kandidate za organe TZS,
 • da spoštujejo Statut TZS in druga pravila ter uresničujejo sklepe organov TZS,
 • da sodelujejo v skupnih akcijah TZS,
 • da plačujejo članarino in druge denarne obveznosti do TZS,
 • da zagotovijo udeležbo svojih poklicanih tekmovalcev v akcijah državne reprezentance in selekcij.

Člen 15

TZS sodeluje z drugimi organizacijami prek svojih predstavnikov oziroma delegacij. Njihove pravice
in dolžnosti so:

 • zastopanje stališč TZS v organih in organizacijah,
 • prejem vseh potrebnih informacij in stališč ustreznih organov TZS za uspešno opravljanje svoje predstavniške funkcije,
 • poročanje TZS o sprejetih sklepih in stališčih ter o svojem delu.

V. ORGANI TZS

Člen 16

Organi TZS so:

 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • predsednik TZS,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

Glede na potrebe se lahko ustanovijo tudi drugi organi ali začasna delovna telesa organov TZS.
Organe ustanovi skupščina TZS, delovna telesa pa upravni odbor TZS.

Člen 17

Skupščina je najvišji organ TZS.
Skupščino sestavljajo pooblaščeni predstavniki članov TZS glede na število glasovalnih pravic članov.
Vsak član TZS ima eno glasovalno pravico. Člani z 10 ali več tekmovalci z veljavnimi licencami TZS
imajo še eno dodatno glasovalno pravico.
Posamezen predstavnik lahko na skupščini TZS zastopa samo eno društvo.
Skupščina se sestaja na redni, lahko pa tudi na izredni seji. Skupščina v svoji pristojnosti odloča o
vseh vprašanjih, ki izhajajo iz dejavnosti TZS predvsem pa:

 • sprejema in spreminja Statut TZS,
 • sprejema letne in večletne načrte dela in letne finančne načrte ter spremlja njihovo uresničevanje,
 • sprejema poročila o uresničevanju programa dela in o zaključnem računu,
 • potrjuje vključevanje novih članov TZS,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in člane upravnega odbora TZS ter predsednika in člane nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • sprejema poslovnik za delo organov zveze,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin,
 • sklepa o prenehanju delovanja TZS,
 • odloča o ustanavljanju drugih organov TZS,
 • opravlja druge dogovorjene naloge.

Člen 18

Mandat vseh članov organov TZS traja štiri leta.
Člani organov so lahko ponovno izvoljeni. Če član organa TZS ni prisoten vsaj na polovici sej tega
organa med dvema skupščinama, ga le ta lahko odpokliče in na njegovo mesto izvoli novega člana, ki
nadaljuje njegov mandat.
Če član organa z odstopno izjavo preneha delovati v organu TZS, lahko skupščina na njegovo mesto
izvoli novega člana, ki nadaljuje njegov mandat.

Člen 19

Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno ob koncu tekmovalne sezone.

Člen 20

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih toliko članov, da imajo skupaj več kot polovico vseh možnih
glasov po merilih iz drugega odstavka 17. člena tega Statuta.
Če po 30 minutah skupščina ni sklepčna po določilu zgornjega odstavka, lahko skupščina veljavno
zaseda in odloča, če je prisotnih več kot 35 % vseh možnih glasov, razen v primeru volilne skupščine.
Skupščina praviloma odloča z javnim glasovanjem, razen pri volitvah organov TZS, kjer je glasovanje
tajno, vendar lahko skupščina s posebnih sklepom odloči, da so tudi volitve javne.
Skupščina svoje odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov, razen v primerih, ko sprejema
spremembe Statuta TZS, kjer je potrebna večina vseh možnih glasov.

Člen 21

Sejo izredne skupščine sklicuje predsednik TZS najmanj 14 dni pred zasedanjem po lastni presoji ali
na predlog:

 • upravnega odbora,
 • ene tretjine članov ali
 • nadzornega odbora.

Gradivo za skupščino mora biti članom posredovano najmanj 8 dni pred zasedanjem.

Člen 22

Predsednik mora sklicati skupščino v tridesetih dneh od prejema pisnega predloga za sklic. Če tega ne
stori, lahko skliče sejo skupščine predlagatelj.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in
dva overitelja.

Člen 23

PREDSEDNIK TZS je hkrati predsednik upravnega odbora TZS. Opravlja predvsem naslednje
naloge:

 • sklicuje in vodi seje skupščine TZS in upravnega odbora TZS,
 • predstavlja in zastopa TZS pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini,
 • podpisuje akte in sklepe skupščine TZS ter upravnega odbora,
 • spremlja uresničevanje sklepov skupščine,
 • predlaga dnevni red in sodeluje pri pripravi gradiva za seje skupščine,
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poveri skupščina,

Predsednik TZS je za svoje delovanje odgovoren skupščini TZS v skladu s Statutom TZS in pravnim
redom Republike Slovenije. V primeru odsotnosti ga nadomešča podpredsednik.
V primeru odsotnosti predsednika in podpredsednika, upravni odbor lahko z dvotretinjsko večino
prisotnih glasov za posamezno zastopanje pooblasti drugega člana UO TZS ali sekretarja TZS, za
zastopanje v mednarodnih triatlonskih organizacijah pa tudi vodjo vsakokratne delegacije.

Člen 24

PODPREDSEDNIKA TZS izmed svojih članov izbere upravni odbor na prvi seji po izvolitvi.

Člen 25

Za opravljanje strokovnih, finančnih, administrativno tehničnih, pomožnih nalog in del za potrebe
organov TZS upravni odbor imenuje sekretarja. Funkcija sekretarja je lahko profesionalna. Sekretar je
poslovodni organ in sodeluje na sejah organov TZS brez glasovalne pravice.

Člen 26

SEKRETAR TZS:

 • odgovarja za pripravo in dostavo gradiv za seje skupščine, upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in drugih organov zveze,
 • skrbi za zakonito in pravilno poslovanje TZS,
 • opravlja druge naloge, ki mu jih določata upravni odbor in predsednik TZS,
 • vodi delo administrativno – strokovne službe TZS.

Za svoje delo odgovarja upravnemu odboru TZS.

Člen 27

UPRAVNI ODBOR sestavljajo predsednik TZS in od 4 do 8 članov. Je izvršni organ skupščine in
operativno vodi delo TZS med zasedanji skupščine ter samostojno odloča o sprotnih zadevah v skladu
s sprejetimi načrti dela in tem Statutom. Zlasti pa:

 • uresničuje sklepe skupščine,
 • spremlja in izvaja uresničevanje načrta dela in finančnega načrta ter v zveze s tem sprejema potrebne rebalanse, o čemer poroča na naslednjem zasedanju skupščine,
 • obravnava letne in večletne načrte dela TZS, pripravlja gradiva za seje skupščine ter predloge za sprejem novih članov TZS,
 • imenuje in razrešuje predsednika in člane delovnih teles TZS,
 • imenuje in razrešuje strokovni svet (SS), ki obravnava vprašanja s področja strokovnih nalog TZS in ki je njegov posvetovalni organ,
 • podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam,
 • poroča skupščini o svojem delu,
 • sprejema tekmovalni koledar in spremlja njegovo izvajanje,
 • na predlog strokovnih organov potrjuje programe priprav in nastopov državnih reprezentanc,
 • na predlog strokovnih organov potrjuje sestavo državnih reprezentanc,
 • sprejema akte TZS, ki jih po tem Statutu ne sprejema skupščina,
 • poverja izvedbo nacionalnih in mednarodnih tekmovanj v skladu s pridobljenimi pravicami in potrjuje sestavo organizacijskih komitejev tekem najvišjega mednarodnega ranga,
 • imenuje sekretarja TZS,
 • odloča o pritožbah v disciplinskem postopku kot drugostopenjski organ TZS,
 • določa pogoje za podeljevanje pravic TZS drugim subjektom iz predzadnje alineje 10. člena tega Statuta,
 • opravlja vse druge zadeve, za katere ga pooblasti skupščina.

Člen 28

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat na leto. Obdobje med dvema sejama ne
sme biti daljše od treh mesecev. Seje sklicuje predsednik UO na lastno pobudo ali na zahtevo:

 • tretjine članov upravnega odbora
 • nadzornega odbora.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih najmanj polovica članov. Sklepi se sprejemajo z
večino glasov prisotnih članov upravnega odbora.
Upravni odbor je odgovoren skupščini TZS.

Člen 29

Upravni odbor ima lahko stalna ali občasna delovna telesa (komisije), ki obravnavajo problematiko na
svojem področju, predlagajo upravnemu odboru gradiva in programe za svoje področje dejavnosti in
opravljajo naloge v skladu z danimi pooblastili upravnega odbora.

Člen 30

NADZORNI ODBOR je organ skupščine TZS, ki ga tudi izvoli. Sestavljajo ga predsednik in dva
člana. Nadzorni odbor je odgovoren skupščini TZS.
Nadzorni odbor nadzoruje uresničevanje statutarnih določil in drugih splošnih aktov TZS, sklepov
skupščine TZS, odgovorno in gospodarno uporabo sredstev, delo organov TZS ter materialno in
finančno poslovanje TZS. O svojih ugotovitvah poroča skupščini TZS. Sklepe sprejema z večino
glasov vseh članov.

Člen 31

DISCIPLINSKA KOMISIJA. Člane disciplinske komisije voli skupščina. Sestavljajo jo predsednik in
dva člana. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov in organov TZS. Disciplinska
komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s pravilnikom o disciplinski materialni
odgovornosti. Disciplinska komisija je odgovorna skupščini TZS. Sklepe sprejema z večino glasov
vseh članov.

Člen 32

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so:

 • kršitve določb Statuta TZS,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v TZS,
 • neizvrševanje sklepov organov TZS,
 • nedopustna dejanja, ki jih opredeljuje pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti članov TZS,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo TZS.

Člen 33

Disciplinski ukrepi, ki jih po postopku v skladu s pravilnikom o disciplinski in materialni
odgovornosti izreče disciplinska komisija so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • suspenz delovanja ali tekmovanja in treniranja v okviru TZS,
 • denarna kazen.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na upravni odbor TZS kot
drugostopenjski organ. Pritožbo mora vložiti v roku 14 dni po prejemu izrečenega disciplinskega
ukrepa.

VI. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Člen 34

Finančna sredstva zveze so:

 • proračunska sredstva, ki jih TZS prejme za izvajanje nalog po dogovorjenem in sprejetem načrtu,
 • sredstva, ki jih TZS prejme za posebne namene na podlagi sporazumov, dogovorov in pogodb z drugimi organizacijami,
 • lastni prihodki,
 • druga sredstva.

Člen 35

Finančna sredstva se lahko uporabljajo v namene, za katere so bila dodeljena. Če zveza pri opravljanju
svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti.
TZS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnimi finančnimi plani, ki jih
sprejme skupščina.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik TZS oz. njegov namestnik. Upravni odbor lahko
za podpisovanje pooblasti tudi sekretarja.

Člen 36

Finančno – materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih s tega področja.
Finančno in materialno poslovanje mora biti vodeno v skladu s pravilnikom o finančno materialnem
poslovanju TZS, ki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi (Računovodski standard za društva).
TZS ima svoj poslovni račun.

Člen 37

Vsak član TZS ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje TZS. Za
pomoč pri urejanju finančno – materialnih zadev TZS lahko zaposli finančnega strokovnjaka v skladu
z veljavno zakonodajo s področja prava.

Člen 38

TZS ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last TZS vpisano v inventurno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično
premoženje pa se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa skupščine.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 39

Sklep o prenehanju TZS sprejme skupščina TZS z 2/3 večino vseh možnih glasov. TZS preneha z
delom tudi z odločbo pristojnega organa, po samem zakonu, s spojitvijo z drugimi društvi in s
pripojitvijo k drugemu društvu ali če število članov pade pod dva.

Člen 40

Ko TZS preneha z delom, preide vse njeno premoženje in bremena na pravno osebo, registrirano po
zakonu o društvih, ki jo določi skupščina TZS. Če sklepa skupščine ni, preide premoženje TZS
enakovredno na vse člane TZS.

Člen 41

Ta Statut začne veljati z dnem sprejema na skupščini TZS, njena sprememba pa z njeno potrditvijo od
pristojne Upravne enote.

Člen 42

Z uveljavitvijo tega statuta je prenehal veljati statut TZS z dne 15. 1. 1998 in vsa določila drugih
splošnih aktov TZS, ki so v nasprotju s tem Statutom.

Ptuj, 12. 5. 2013
Predsednik TZS
Mojmir Ocvirk